به آب می زنم امشب دوباره چشمم را

که شعله شعله ببارم ستاره چشمم را

هنوز بانگ عطش گفتنت خوشآهنگ است

برای تشنگی ات آب هم دلش تنگ است

دوباره شعر و من و دیده ی تماشا تر

/ 0 نظر / 5 بازدید