از عليرضا قزوه آرام بگيريم:

گودال قتلگاه پر از بوي سيب بود

تنهاتر از مسيح كسي بر صليب بود

سرها رسيد از پي هم مثل سيب سرخ

اول سري كه رفت به كوفه حبيب بود

مكتوب ميرسيد فراوان ، ولي دريغ

خطش تمام كوفي و مهرش فريب بود

...

بعد از شما به سايه ما تير ميزدند

زخم زبان به بغض گلوگير ميزدند

پيشاني تمامي شان داغ سجده داشت

/ 0 نظر / 5 بازدید