خاتم پي مدينه بگو بي نگين برند

دست بريده جانب ام البنين برند...

هر روز بي شما ، به شما فكر ميكنم

بر امتداد فاصله ها فكر مي كنم ...

سر فصل لحظه هاي دلم را ورق زدم

بر سال مرگ خاطره ها فكر مي كنم

فردا چه ميشود؟! ... به دلم بانگ ميزنم

بر التهاب ثانيه ها فكر مي كنم ...

پيش از تو اي عزيز دلم ساده دل نبود

دارم به سحر نام شما فكر مي كنم ...

/ 0 نظر / 5 بازدید