روی دفترم گریه پرپر می زد

داشتم دلم را نقاشی می کردم

اناری کشیدم ترک خورده، هزار دانه یاقوت ، هزار جا نشسته...

گفت : شعری بگو ! « شبیه اسماعیل

/ 0 نظر / 5 بازدید