آهسته ؛ از کنار نگاهم عبور کرد

آرامش قشنگ مرا غرق شور کرد

شاید که عاشق شده ام؛ دوست دارمش

این جمله مثل برق؛ به ذهنم خطور کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید