بر بي اجابتي دعا فكر مي كنم ...

آن قدر بي كسم كه در اين شهر پرفريب،

تنها نشسته ام ، به خدا فكر ميكنم... در اين هزاره ی دوم از اين هزار يکی کم
قطار راه می افتد ، از اين قطار يکی کم

پيمبران همه شاعر ، پيمبران همه عاشق

/ 0 نظر / 5 بازدید