آهسته ؛ از کنار نگاهم عبور کرد

آرامش قشنگ مرا غرق شور کرد

شاید که عاشق شده ام؛ دوست دارمش

این جمله مثل برق؛ به ذهنم خطور کرد

مهتاب وار ؛ توی شبم پا نهاد و بعد

شب های سوت و کور مرا غرق نور کرد

من را به درک تازه تری از خودم رسا ند

/ 0 نظر / 6 بازدید