و آخرین غزلم را تمام خواهم کرد

و فصل نامۀ پائیز نام خواهم کرد

دلم گرفته ازین بغض های پنهانی

و تلخ گریۀ حسن ختام خواهم کرد

ز من که شب زده ام صبح را سراغ مکن

ترا به وعدۀ فردای، خام خواهم کرد

و آخرین غزلم، تو بگو به باور تو

غزل شدم ولی آیا دوام خواهم کرد؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
کارن

سلام آخرین غزلت را خواندم/خوب بوداماکمیعجول هستی ؛فردای؛خوش ننشست/فکری به حالش بکن /به من هم سر بزن پایدارباشی