مثل گل سفيد

خوابيده اي كنار من

آرام مثل خواب

خواب كدام خوب ترا مي برد چنين

 مثل گلي سفيد شناور به روي آب ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید