گفت : امروز جمعه است ...

گفتم : می دانم ، امروز جمعه است ...

گفت : امروز ندبه است ...

گفتم : می دانم ، امروز ندبه است ...

گفت :شب میلا د مولا است .

گفتم : می دانم ، میلاد اسم قشنگی است .مثل مهدی

گفتم : می دانم این جمعه هم اتفاقی نمی افتد .

/ 0 نظر / 5 بازدید